ตะกร้าสินค้า

นโยบายความเป็นส่วนตัว

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือ ไฟล์เล็กๆเพื่อจัดเก็บข้อมูลโดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่าน เช่น แท็บเล็ต, สมาร์ทโฟน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกจัดเก็บเพื่อใช้เพิ่มประสบการณ์การใช้งานบริการของเราทางออนไลน์ โดยจะจำเอกลักษณ์ของภาษาและปรับแต่งข้อมูลการใช้งานตามความต้องการของท่าน โดยการเก็บข้อมูลนี้เพื่อเป็นการยืนยันคุณลักษณะเฉพาะตัว ข้อมูลความปลอดภัยของท่าน รวมถึงสินค้าและบริการที่ท่านสนใจ นอกจากนี้คุกกี้ยังถูกใช้เพื่อวัดปริมาณการเข้าใช้งานบริการทางออนไลน์ การปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามการใช้งานของท่านทั้งในก่อนหน้าและปัจจุบัน หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

เราใช้คุกกี้อย่างไร

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจของท่าน โดยจะทำให้เราเข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้เร็ว และทำให้เว็บไซต์ของเราเข้าถึงได้ง่าย สะดวกยิ่งขึ้น บางกรณีเราจำเป็นต้องให้บุคคลที่สามดำเนินการ ซึ่งอาจจะต้องใช้ อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส และคุกกี้เพื่อวิเคราะห์ทางสถิติ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูล และประมวลผลตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด

การจัดการคุกกี้

ท่านสามารถลบและปฏิเสธการเก็บคุกกี้ได้โดยศึกษาตามวิธีการที่ระบุในแต่ละเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ตามลิงก์ดังนี้

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้

นโยบายคุกกี้นี้อาจมีการปรับปรุงแก้ไขตามโอกาสเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ดังนั้นเราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดดังกล่าว

การขอความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด

ข้าพเจ้าให้ความยินยอมแก่ บริษัท นับแคลดีสุขภาพยิ่งดี จำกัด และบริษัทในเครือดังปรากฏรายชื่อแนบท้ายนี้ (“บริษัทฯ”) ในการเก็บรวบรวม และ/หรือ ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า และ/หรือข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับการใช้สินค้าและ/หรือบริการของข้าพเจ้า (“ข้อมูลของข้าพเจ้า”) เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์หรือคาดการณ์เกี่ยวกับความชื่นชอบหรือพฤติกรรมของข้าพเจ้า วิจัย พัฒนา ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และวางแผนการตลาด เพื่อให้แต่ละบริษัทฯ นำเสนอสินค้าและบริการ สิทธิประโยชน์ รายการส่งเสริมการขาย และข้อเสนอต่าง ๆ ของบริษัทฯ หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ดังปรากฏรายชื่อในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ที่วิเคราะห์และคัดสรรอย่างเหมาะสมกับข้าพเจ้า รวมถึงยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าระหว่างบริษัทฯ หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวด้วย

โดยข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละบริษัทฯ เป็นอย่างดีแล้ว ที่เว็บไซต์ nubkcal.com

ข้าพเจ้ารับทราบว่าการให้ความยินยอมนี้เป็นการให้ความยินยอมตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) เพื่อให้ข้าพเจ้าสามารถรับสิทธิประโยชน์ รายการส่งเสริมการขาย และข้อเสนอต่าง ๆ ของบริษัทฯ หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องภายหลัง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน และบริษัทฯ มีสิทธิเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์เดิม โดยหากข้าพเจ้าไม่ประสงค์ที่จะให้บริษัทฯ เก็บรวมรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไปภายหลัง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับแล้ว ข้าพเจ้าสามารถแจ้งยกเลิกความยินยอมได้ตามช่องทางที่บริษัทฯ จะได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป

สิทธิที่ท่านมีในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

1. การให้ความยินยอม ท่านมีสิทธิเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่บริษัทฯ ร้องขอ และยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว หรือไม่ก็ได้ เพียงแต่ท่านต้องรับทราบว่าการให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ครบถ้วนตามที่บริษัทฯ ร้องขอ หรือการไม่ให้ความยินยอมในการจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอาจทำให้ท่านถูกจำกัดสิทธิการใช้บริการบางอย่างของบริษัทฯ หรือส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้เลยหากข้อมูลดังกล่าวจำเป็นต่อบริษัทฯ ในการให้บริการแก่ท่าน

2. การเข้าถึงข้อมูล ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ จัดเก็บไว้ และขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้น หรือขอให้บริษัทฯ ส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่เจ้าของข้อมูลเองหรือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น (หากข้อมูลดังกล่าวอยู่ในรูปแบบที่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้) รวมทั้ง ท่านยังสามารถขอให้บริษัทฯ เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหากข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมในการจัดเก็บ

3. การคัดค้าน ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บ ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน หากข้อมูลนั้นบริษัทฯ จัดเก็บได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน หรือข้อมูลนั้นเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยเพื่อการตลาดแบบตรง หรือการเพื่อการศึกษาวิจัย

4. การลบ หรือ ทำลาย ท่านมีสิทธิร้องขอให้บริษัทฯ ลบ หรือ ทำลาย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ เก็บรักษาไว้ หรือให้บริษัทฯ ดำเนินการให้ข้อมูลดังกล่าวกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถใช้ระบุตัวเจ้าของข้อมูลได้ หากท่านเพิกถอนหรือคัดค้านการเก็บ ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน หรือเมื่อไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บ ใช้ หรือ เปิดเผยตามวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ หรือเมื่อบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

5. การระงับใช้ ท่านมีสิทธิร้องขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการชั่วคราวได้ หากบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือตรวจสอบคำคัดค้านของท่าน นอกจากนี้ ในกรณีที่ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านอาจขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลดังกล่าวแทนการลบหรือทำลายก็ได้

6. การแก้ไข ท่านมีสิทธิร้องขอให้บริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ จัดเก็บไว้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

7. การถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ แต่การถอนความยินยอมของท่านจะไม่กระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ความยินยอมไปแล้วก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ การถอนความยินยอมดังกล่าวอาจทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถให้บริการแก่ท่านต่อไปได้

8. การร้องเรียน ในกรณีที่ท่านพบว่าบริษัทฯ ลูกจ้าง หรือ ผู้รับจ้างของบริษัทฯ ไม่ปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิร้องเรียนเรื่องดังกล่าวไปยังคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ในการใช้สิทธิของท่าน ท่านรับทราบว่าสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในข้อ 1. ถึง 8. ข้างต้น เป็นสิทธิที่มีข้อจำกัดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และบริษัทอาจปฏิเสธการใช้สิทธิของท่านหากบริษัทฯ มีเหตุโดยชอบด้วยกฎหมายในการปฏิเสธการใช้สิทธิดังกล่าว

นอกเหนือจากกรณีที่บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาและการปฏิบัติตามกฎหมาย ในกรณีที่ท่านไม่ยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านยังคงสามารถใช้บริการของบริษัทฯ ได้ โดยท่านอาจได้รับความสะดวกจากการใช้บริการน้อยลง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้รับความยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพ

ระยะเวลาที่ บริษัทจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาขั้นต่ำที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดเอาไว้ เช่น พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ประมวลรัษฎากร สำหรับ บริษัท นับแคลดีสุขถาพยิ่งดี จำกัด ปัจจุบันบริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาอย่างน้อย 10 ปี ภายหลังจากที่ บริษัทฯ สิ้นสุดความสัมพันธ์กับท่านในฐานะลูกค้า เมื่อพ้นระยะเวลาการเก็บรักษาดังกล่าว บริษัทฯ จะดําเนินการลบ ทําลาย หรือทําให้ ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจยังคงจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวหาก บริษัทฯ เห็นว่า บริษัทฯ ยังมีความจำเป็นในการจัดเก็บข้อมูลของท่านเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว หรือเพื่อความจำเป็นอื่นใดที่บริษัทฯ เห็นสมควร เช่น การบังคับสิทธิตามกฎหมายหรือตามสัญญาของบริษัทฯ เป็นต้น

รายชื่อบริษัทในเครือ 1. บริษัท นับแล้วดีสุขภาพยิ่งดี จำกัด 2. บริษัท นับแล้วดีจำกัด 3. บริษัท นับแล้วดีราชพฤกษ์ 2 จำกัด
4.บริษัท นับแล้วรวย จำกัด 5.บริษัท นับแล้วมั่งมี จำกัด 6.บริษัท คริทครีเอทีฟ จำกัด

หมายเหตุ: ท่านสามารถติดต่อแต่ละบริษัทในเครือข้างต้นเพื่อทำการถอนความยินยอม โดยท่านสามารถตรวจสอบนโยบายการถอนความยินยอม และ/หรือ ช่องทางติดต่อ ของแต่ละบริษัท ได้ที่นี่ www.nubkcal.com

หากท่านประสงค์จะติดต่อ บริษัท นับแคลดีสุขภาพยิ่งดี จำกัด และบริษัท ในเคลือเพื่อใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากท่านมีข้อสงสัยอื่นใดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ: เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด และประชาสัมพันธ์
เบอร์โทรศัพท์: 021253036
ที่อยู่สำหรับติดต่อทางไปรษณีย์: 10170